Jak a s čím pracuji

Práce s dechem

Dech je skvělou cestou poznávání vztahů mezi tělem, emocemi a energií. Probíhá jak na fyzické úrovni – v těle, kde se dotýká emocí, tak na úrovni energetické. To nám otevírá mnoho jedinečných příležitostí ke zpracování a zahojení osobních témat.

Dech představuje spojení se sebou samým. Už od našeho prvního nadechnutí je  s námi, je v našich radostech i bolestech. Neméně důležitý je ovšem i výdech, přitom z těla dostáváme nahromaděnou energii. Často ani nepostřehneme když strachem a stresem skoro nedýcháme. Zcela odlišně dýcháme, pokud jsme šťastni ještě jinak, pokud se bojíme.

Naše myšlenky, pocity a emoce ovlivňují náš dech, a poté i naše tělo. Dechem působíme na to, jak se cítíme a jaké máme myšlenky. Jakmile si toto pevné a dokonalé propojení dechu, těla a mysli uvědomíme, můžeme sami sobě pomáhat a léčit se.

Říká se, že téměř každý z nás je ve stresu. V okamžiku, kdy se nám přihodí něco nepříjemného, bolavého, necítíme se dobře, někdy vnímáme větší napětí v těle, přicházejí těžké myšlenky, těžkosti … Pokud bychom si v tu chvíli všimli našeho dechu, zjistili bychom, že dýcháme rychle, povrchně a mělce. Málokoho však napadne, že pomocí dechu můžeme tento svůj nepříjemný stav změnit.

Právě dech je totiž ve všech těchto situacích náš nejrychlejší, nejbližší a dokonale účinný pomocník, náš přítel. Je vždy po ruce – pokud o něm víme, vnímáme ho, je nám okamžitě k dispozici.

Ať už se nacházíme v jakékoli situaci, náš dech nás dokáže dostat zpět, na nohy, pokud si na něj vzpomeneme a dovolíme mu opět proudit.

Dovolme našemu dechu, aby nám pomáhal.

Během individuální terapie dýchání vás provedu dechovými technikami a prvky bodyterapie, které napomohou uvolnit negativní emoce, strachy, přesvědčení, může dojít k uvolnění těla a tím i k vytvoření prostoru v mysli.

NLP – Neurolingvistické programování

NLP nás učí tomu, jak dělat věci lépe než doposud. Zaměřuje se na vzorce, neboli „programy“, vytvořené opakovanou interakcí mezi mozkem, jazykem a tělem. Myšlení a chování má strukturu, která může být naučena od toho, kdo má dobré výsledky. Neurolingvistické programování obsahuje velmi efektivní postupy k dosažení změny chování, myšlení či cítění, zvyšuje možnosti a flexibilitu člověka. Používá se u terapie i koučování.

Pomocí NLP můžeme opustit staré, nefunkční způsoby chování, které omezují náš růst. Můžeme nechat projevit naše vlohy a nadání. Rozvíjet nové způsoby myšlení, dovednosti a postoje, které nám umožní lépe se orientovat v dnešním mnohdy stresujícím a chaotickém světě. Je to přístup založený na tom, co funguje a co se osvědčilo.

NLP disponuje množstvím technik, které pomáhají odstranit strach, fobie a úzkost, stres, zlozvyky, závislosti, negativní a neužitečné emoční stavy, zraňující zážitky minulosti a jiné.

Pomocí technik NLP se klient naučí vnímat a regulovat svou bezpečnou vzdálenost k druhým a od druhých během různých životních situací.

Dále nabízí účinné způsoby stanovování cílů a dosahovaní výsledků prakticky jakékoliv oblasti lidského života. Nasměřuje nás k potřebné a efektivní změně, k uvědomění si toho, co je pro nás v životě skutečně důležité, co od života chceme.

Techniky NLP umožňují zvýšení sebedůvěry a sebejistoty, odstranění komunikačních bloků, ke zlepšení sebeovládání. Naučí pozitivnímu mentálnímu i emočnímu přístupu, podpoří nás v dovednosti řídit své myšlení i emoce ve směru, který vede nejen k vybraným cílům, ale také k většímu potěšení ze života.

Na základě poznání, jak mysl funguje, můžete zlepšit jakoukoliv životní oblast – a výsledky se dostaví velice brzy. Naučíte se jednat s obtížnými lidmi. Objevíte, jak využívat svůj plný potenciál, jak dosáhnout lepších výsledků, jak se motivovat k výkonu.

Pokud vás uvedené téma zaujalo, rád vás provedu vhodnými technikami ke zlepšení kvality vašeho života

Relaxace a meditace

V rámci setkání vás naučím jak relaxovat a meditovat v běžném životě, chvilku u pracovního stolu, v metru, před spaním nebo třeba na procházce lesem.

Prací, rodinou, denním sněním a jinými aktivitami trávíme mnoho hodin každý den a můžeme být z toho všeho vystaveni stresu a nepohodlí. Relaxace a meditace poskytují velkou úlevu a zklidnění během pár minut. Mají pozitivní vliv na soustředění, fyzický i psychický výkon, jsou prevencí onemocnění, pomáhají při sklíčených náladách.

Každodenní stres ovlivňuje naše zdraví a životní spokojenost, pojďte se naučit meditovat, probouzet vlastní všímavost.  Ukážu vám jak se v rámci meditace navracet k sobě a nezabývat se přicházejícími myšlenkami. S pomocí relaxace, meditace a chvíle klidu můžete najít nové síly tam, kde se vám jich nedostává.

Jednoduché techniky základů meditační praxe, které si z našeho sezení odnesete, můžete použít doslova kdykoli a kdekoli během dne. Pomáhají při úzkostech, ztrátě soustředění, bolesti, při nemoci, nespavosti a mnoha dalších obtížích. Umožňují tělu správně fungovat a mysli dají prostor, zaměřit se na to podstatné.

Používám četné meditační techniky a dechová cvičení, relaxaci v pohybu, autohypnózu na poklidný spánek a mnoho dalšího.

Systemická terapie

Systemický přístup vychází z NLP a pracuje jak název napovídá se systémy, a to především systémy sociálními. Mezi ně řadíme samozřejmě rodinu, ale může to být např. i školní či výukové prostředí nebo pracovní kolektiv. Platí zde, že dojde-li k jakékoli změně uvnitř systému,  je touto,  třeba i drobnou změnou ovlivněn systém jako celek.

Terapeut je v systemické praxi spíše průvodcem klienta a působí na něj s ohledem na klientovu situaci a jeho aktuální možnosti. Poskytuje klientovi prostor k tomu, aby on sám při rozhovoru mohl pro sebe najít vhodné řešení.

Mediace a řešení sporů

Mediace patří mezi tzv. alternativní způsoby řešení sporů. Jedná se o metodu, jež je souborem různých, zejména komunikačních technik. Fyzické nebo právnické osoby, které jsou ve sporu o to, co je mezi nimi po právu, se v jejím rámci obrátí na nezávislou a nestrannou třetí osobu, tzv. mediátora, aby jim zprostředkoval (pomohl nalézt) smírné řešení jejich sporu.

Mediátor nerozhoduje ani nesoudí. Jeho úkolem je zprostředkovat komunikaci mezi znesvářenými stranami, pomoci jim formulovat jejich zájmy a potřeby, s využitím vlastních odborných znalostí umožnit stranám sporu nalézt vzájemně přijatelné řešení, kterým bude neshoda odstraněna a napravena.

K základním charakteristikám mediace patří uplatnění efektu win-win.  Tzn. je-li mediace úspěšná, obě strany sporu odcházejí s výsledkem – dohodou, která plně respektuje jejich zájmy a potřeby, a která je odrazem jejich požadavků, kvůli nimž byl spor veden.

Strany sporu se mohou, rozejít s pocitem, že jejich přání byla vyslechnuta, byla jim věnována patřičná a nutná pozornost. Odnášejí si dohodu, na níž se plně podílely,  co do utvoření a obsahu, a přitom  zůstane zachovaná důstojnost jednotlivých stran, stejně tak jako i mezilidských a obchodních vztahů.

Průběh mediace

Mediace staví na principu naprosté neformálnosti. Nejde o řízení, které by bylo svázáno procesními pravidly. Způsob, jakým bude mediace probíhat, závislí pouze na stranách sporu a na znalostech a odbornosti mediátora.

Mediační setkání mohou probíhat za účasti všech stran konfliktu, kdy úkolem mediátora je usměrňovat a řídit vzájemnou komunikaci aktérů při hledání oboustranně přijatelného a optimálního řešení jejich sporu.

Mediátor však může postupovat i cestou samostatných slyšení jednotlivých účastníků konfliktu, a to zejména za situace, kdy je nezbytné precizovat a vyjasňovat některé aspekty očekávání ve sporu. Zvláště pak, pokud můžeme předjímat, že tato čekávání by nebyla stranami sdělena, pokud by slyšení probíhalo za účasti všech.

Lze konstatovat, že průběh mediace závisí pouze na stranách konfliktu a jejich ochotě jednat, přičemž užití dílčích metod a mediačních technik, aplikovaných při mediačních setkáních, závisí pouze na dovednostech a osobních zkušenostech mediátora. (Nejsem zapsaný v seznamu mediátorů.)

Hypnóza

Ponoření se do hypnotického stavu pomůže mobilizovat prostředky těla k řešení řady problémů ve vašem osobním životě, v práci nebo v podnikání. V kontaktu s vlastním vnitřním světem, posloucháním sebe sama, objevíme užitečné zdroje, které jsou nám zpravidla nedostupné v každodenním životě.

Pomůže nám to překonat hranice a dosáhnout úspěchu v těch případech, které se dříve zdály beznadějné a nereálné.

‚terapie NLP, naprogramujte svoji vnitřní mapu k úspěchu‘
‚přijď si zalistovat vlastní mapou‘

© Martin Tůma | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies | webdesign